ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΌΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ.

Κάνουμε τον σταυρό μας και κλαίμε κάθε χρόνο.


Κήρυξη ως αναδασωτέων των δασών και δασικών εκτάσεων, συνολικού εμβαδού -6.450,012- στρ. των κτηματικών περιφερειών κοινοτήτων Βαρνάβα και Καπανδριτίου Νομού Αττικής που κάηκαν από την πυρκαγιά της 17ης – 24ης Ιουλίου 2010.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ταχ Δ/νση: Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2
Τ.Κ. 15342
Πληροφορίες: Α. Νικολοπούλου
Τηλέφωνο: 210-6395280
FΑΧ: 210 - 6011092
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Αριθμ. Εισερχ. Ημερ. –2010
ΑΠΟΦΑΣ Η
Αριθμ. :4451
ΘΕΜΑ: Κήρυξη ως αναδασωτέων των δασών και δασικών εκτάσεων, συνολικού εμβαδού
-6.450,012- στρ. των κτηματικών περιφερειών κοινοτήτων Βαρνάβα και Καπανδριτίου
Νομού Αττικής που κάηκαν από την πυρκαγιά της 17ης – 24ης Ιουλίου 2010.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 117 Παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος.
β) Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως αυτές
τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
γ) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας
κλπ»
δ) Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας και ειδικότερα:
δα) Του άρθρου 41 παρ. 1
δβ) Του άρθρου 38 παρ. 1
ε) Την αριθμ. 160417/1180/9.7.1980 εγκύκλιο δ/γή του Υπουργείου
Γεωργίας
ζ) Του Ν. 3208/2003 «Περί προστασίας δασικών οικοσυστημάτων κτλ»
όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 9 του
Ν.3818/10(ΦΕΚ17/Τ.Α/16.2.10) «περί προστασίας δασών και δασικών
εκτάσεων Ν.Αττικής κλπ).
η)Την 565/2002 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ η οποία έγινε αποδεκτή με την
αριθμ.3840/929/πε/20.5.04 απόφασή μας.
θ) Το έκτο άρθρο του Ν.3621/2007( ΦΕΚ 279/Τ.Δ΄/20.12.2007)
ι)Τις αριθμ. 1433/1998 &1928/2000 αποφάσεις του ΣτΕ.
2.- Την αριθ.3473/11.10.10 πρόταση του αρμοδίου Δασαρχείου Καπανδριτίου σχετικά
με την κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης.
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕ5-1
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Κηρύσσουμε ως αναδασωτέες, τα δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που
περιλαμβάνονται στις καείσες από την πυρκαγιά της 17ης – 24ης Ιουλίου 2010 εκτάσεις,
συνολικού εμβαδού -6.450,012- στρ. ( έξι χιλιάδων στρεμμάτων και τετρακοσίων πενήντα
χιλιάδων δώδεκα εκατοντάκις χιλιοστών του στρέμματος) όπως αυτές απεικονίζονται
εντός της συνεχούς οριογραμμής που φέρει κόκκινο χρώμα (περίγραμμα) της συνολικά
καείσας έκτασης εμβαδού 9.619,92 στρεμμάτων, στους χάρτες πινακίδων ΓΥΣ με αριθμό
φύλλων 6426/4, 6, 8 και 6427/3,5, κλίμακας 1:5000 που που προσαρτώνται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και οι οποίες βρίσκονται στις
κτηματικές περιφέρειες των κοινοτήτων Βαρνάβα και Καπανδριτίου του Νομού Αττικής.
Όρια της συνολικά καείσας έκτασης:
Ανατολικά: Από την θέση «Λύσι Μπούτι» στη θέση «Σαμάρθι» και μετά στη θέση Ιερά
Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος, κοινότητας Βαρνάβα.Στη συνέχεια στη θέση
«Πεταλός'BB μέχρι την επαρχιακή οδό Καπανδριτίου-Βαρνάβα.
Δυτικά: Από ιερό ναό Αγ. Παρασκευής (Καλάμου) στη θέση Πόθες Κοινότητας Βαρνάβα.
Συνέχεια στη θέση Λυσσέα Βαρνάβα και ανατολικά του οικισμού Μικροχωρίου
κοινότητας Καπανδριτίου και στην συνέχεια εν μέρει εφαπτόμενα με τον
ασφαλτόδρομο Μικροχωρίου μέχρι την επαρχιακή οδό Καπανδριτίου-
Βαρνάβα.
Βόρεια: Αναδασωτέα δάση και δασικές εκτάσεις.
Νότια: Αναδασωτέα δάση και δασικές εκτάσεις και εν μέρει με κύρια επαρχιακή οδό
Καπανδριτίου- Βαρνάβα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
1.Τις εκτάσεις συνολικού εμβαδού 4.359,808 στρ., που εμφανίζονται με πράσινο χρώμα
και αφορούν στις ανέκαθεν δασικές εκτάσεις (δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες
χορτολιβαδικές) καθώς και τις κοινόχρηστες και διαθέσιμες εποικιστικές εκτάσεις που την
ημέρα της πυρκαγιάς είχαν την μορφή του δάσους ή της δασικής έκτασης σύμφωνα με το
άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 3147/2003 .
2. Τις εκτάσεις συνολικού εμβαδού 167,769 στρ., που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα και
αφορούν στις εκχερσωμένες εκτάσεις, δηλαδή δάση ή δασικές εκτάσεις ή δημόσιες
χορτολιβαδικές εκτάσεις στην φωτοερμηνεία των α/φ έτους 1938 και σήμερα άλλης μορφής
εκτάσεις.
3. Τις εκτάσεις συνολικού εμβαδού 1.767,46 στρ., που εμφανίζονται με καφέ χρώμα και
αφορούν στις εκτάσεις που στην φωτοερμηνεία α/φ του έτους 1938 ήταν άλλης μορφής
εκτάσεις(μη δασικές) κατά την ημέρα της πυρκαγιάς ήταν δάση ή δασικές εκτάσεις, ή
αφορούν σε κληροτεμάχια τα οποία την ημέρα της πυρκαγιάς ήταν δάση χαλεπίου πεύκης.
4. Τις εκτάσεις συνολικού εμβαδού 154,975 στρ., που εμφανίζονται με κόκκινη
διαγράμμιση και αφορούν σε εκτάσεις που ήταν δασωμένοι αγροί ή δασωμένα
κληροτεμάχια και κατά την ημέρα της πυρκαγιάς ήταν άλλης μορφής εκτάσεις (μη δασικές
εκτάσεις).
Β) Εξαιρούνται και δεν κηρύσσονται με την παρούσα ως αναδασωτέες, οι εκτάσεις
συνολικού εμβαδού 3.169,908 στρ, οι οποίες εμπίπτουν εντός του περιγράμματος
της συνολικά καείσας έκτασης των 9.619,92 στρεμμάτων:
1) Εκτάσεις που εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα συνολικού εμβαδού 2.553,134 στρ και
αφορούν στις εκτάσεις :
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕ5-1
1.α ) Εκτάσεις που με την διαδικασία του άρθρου 14 Ν.998/79 και των Επιτροπών του
άρθρου 10 του ιδίου νόμου χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στην παρ. 6(α) του άρθρου 3
του Ν. 998/79.
1 β ) Εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 21 Ν.3208/2003 και
εμφανίζονται στους προσωρινούς κτηματικούς χάρτες ως ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις.
1 γ) Ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις σύμφωνα με φωτοερμηνεία των α/φ των ετών 1938,
1945, 1978 και 2010.
1 δ) Εκτάσειςπου με την διαδικασία του άρθρου 67 του Ν.998/79 και του άρθρου 14 του
Ν. 1734/87 αναγνωρίστηκαν ότι η κυριότητά τους δεν ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και
δόθηκε νόμιμη άδεια εκχέρσωσης με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
2.
2.α) Εκτάσεις συνολικού εμβαδού 223,70 στρ. που εμφανίζονται με κίτρινη διαγράμμιση
είναι αγροτικές εκτάσεις (αγροί το έτος 1938-αγροί σήμερα) που περιλαμβάνονται εντός
του διαγράμματος της αριθμ. 2010/20.7.1990 απόφασης κήρυξης έκτασης ως
αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς, η οποία δεν εξαιρούσε αγροτικές εκτάσεις και έχουν
περιληφθεί στην αριθμ. 3731/18.8.09 πρόταση του Δασαρχείου Καπανδριτίου προς την
Α΄Β/θμια ΕΕΔΑ Νομ/κής Αυτ/σης Αν. Αττικής, για μερική ανάκληση της παραπάνω
απόφασης.
2.β) Οι εκτάσεις συνολικού εμβαδού 153,554 στρ. που εμφανίζονται με κίτρινα
τετραγωνάκια είναι αγροτικές εκτάσεις με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού του Δασάρχη
Καπανδριτίου( αριθμ. 1940/11.5.1990, 5182/3.7.2002, 870/18.2.00, 3777/14.9.1998 και
3262/6.8.1998) που περιλαμβάνονται εντός του διαγράμματος της αριθμ. 2010/20.7.1990
απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς, η οποία δεν εξαιρούσε
αγροτικές εκτάσεις και έχουν περιληφθεί στην αριθμ. 3731/18.8.09 πρόταση του
Δασαρχείου Καπανδριτίου προς την Α΄Β/θμια ΕΕΔΑ Νομ/κής Αυτ/σης Αν. Αττικής, για
μερική ανάκληση της παραπάνω απόφασης.
3) Εκτάσεις που περικλείονται στην περίμετρο της πυρκαγιάς και εμφανίζονται με μπλε
χρώμα, συνολικού εμβαδού 239,52 στρ, αλλά δεν κάηκαν.
Γ)Εντός του περιγράμματος της καείσας έκτασης, εμπίπτουν και εκτάσεις για τις οποίες
έχουν εκδοθεί αποφάσεις κήρυξής των ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς ή παράνομης
εκχέρσωσης και απεικονίζονται με κόκκινη στικτή γραμμή. Αυτές ισχύουν ως έχουν και
είναι οι εξής:
6254/84/14.1.85, 3789/92/93, 862/13.7.92, 1398/89/20.7.1990, 1317/89/5.2.1990,
673/3.4.1989, 2600/26.9.1979, 2292/13.101981, 2010/20.7.1990, 788/19.6.1991,
4497/26.11.1982, 2655/8.12.1981.Τυχόν αποφάσεις κήρυξης ως αναδασωτέων που
εμπίπτουν εντός του περιγράμματος της καείσας έκτασης και δεν έχουν εντοπιστεί,
ισχύουν ως έχουν.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που υπάγονται στη κτηματική περιφέρεια της κοινότητας
Βαρνάβα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με τις υπ`αριθμ.
153891/4711/πε/27.1.1979 και 86034/7300/23.11.1995 αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας.
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που υπάγονται στη κτηματική περιφέρεια της κοινότητας
Καπανδριτίου διαχειρίζονται εν μέρει ως δημόσια και εν μέρει ως συνιδιόκτητο Δάσος
Μικροχωρίου σύμφωνα με την αριθμ. 12584/144/4.2.1948 απόφαση Υπ. Γεωργίας.
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕ5-1
Επίσης ιδιωτικά δάση είναι τα δασωμένα κληροτεμάχια και οι δασωμένοι αγροί(δάση) που
αναγνωρίστηκαν ότι η κυριότητά τους δεν ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν. 998/79 και άρθρο 14 Ν. 1734/87.
Σκοποί της κήρυξης των ανωτέρω εκτάσεων ως αναδασωτέων είναι, η διατήρηση του
δασικού χαρακτήρα αυτών, ο αποκλεισμός διάθεσής των για άλλη χρήση και η
αποκατάσταση της καταστραφείσης από την πυρκαγιά της 17ης – 24ης Ιουλίου 2010
δασικής βλάστησης και των εν μέρει προαναφερθέντων παρανόμων εκχερσώσεων αυτής,
αποτελούμενης, από δάσος χαλεπίου πεύκης και υπόροφο βλάστηση αείφυλλων
πλατύφυλλων (πρίνους, σχίνους και αγριελιές) καθώς και από νεαράς ηλικίας
πευκοδάσος, του οποίου η βλάστηση μετά από τις πυρκαγιές παρελθόντων ετών είχε
αρχίσει να αποκαθίσταται από φυσική αναγέννηση , όπως επίσης και η εξασφάλιση της
ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και της
υφισταμένης πανίδας που απαντάται στις περιοχές αυτές και των βιοτόπων αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αγία Παρασκευή 22 - 10 - 2010
Ο Γεν. Γραμματέας Περ. Αττικής
Ηλίας Λιακόπουλος
ΚΟIΝΟΠΟIΗΣΗ:
1.- Εθνικό Τυπογραφείο
Αθήνα
(Για δημοσίευση σε ΦΕΚ τεύχος Δ΄ και αποστολή
αυτού στη Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής)
2.- Δ/νση Αναδασώσεων Περιφέρειας Αττικής
Αγ. Λαύρας 66 και Λεωφ. Ηρακλείου
11141 Άvω Πατήσια
3.- Δασαρχείο Καπανδριτίου σε δύο (2) αντίτυπα για τήρηση
του ενός στο αρχείο του και επίδοση του ετέρου με
αποδεικτικό που επίσης θα τηρηθεί στο αρχείο του
4. Κοινότητα Βαρνάβα Αττικής.
5. Κοινότητα Καπανδριτίου Αττικής.
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕ5-1
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕ5-1
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕ5-1
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕ5-1
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕ5-1
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕ5-1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ λέγοντας τη γνώμη μου.